Програмата предвижда замяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологична алтернатива и се реализира в три общини, за които „Овергаз Мрежи“ притежава лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ – Столична община, община Бургас и община Монтана.

Обърнахме се към нашия колега Владислав Корчев, Мениджър „Обслужване на клиенти“ в „Овергаз Мрежи“, за ра разберем повече за програмата и условията за кандидатстване.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Целта на програмата е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

Какви разходи покрива проектът?

  • Доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата на домакинствата
  • До 3 радиатора с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа им към вътрешната система за отопление. Обучение на домакинствата за експлоатацията.
  • Еднократна профилактика след първата година Гаранционното обслужване за двугодишен период

Допустимо е кандидатстването по проекта чрез използване на Сгъстен природен газ (СПГ) от страна на домакинства, които не се намират на изградена газоразпределителна мрежа.

Всички юридически лица, обитаващи самостоятелни обекти в жилищни сгради, в които за отопление се използват уреди с дърва и въглища, също могат да кандидатстват за безвъзмездната им смяна с екологични алтернативи за отопление.

Какво е необходимо, за да участвате в проекта?

  • Да желаете да замените отоплителния си уред на твърдо гориво с такъв на природен газ
  • Да посетите клиентски център на Овергаз, да подадете „Заявление за присъединяване“ и да получите документ „Съгласие за присъединяване“
  • Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайтовете на съответната община
  • Да бъдете одобрен за участие от вашата Община

Ако вече сте направили своя избор, обърнете се към съответната районна администрация в Столична община и подайте своето заявление до 20 август 2020 г.

Подробности може да намерите на сайта на Столична община.

! За общините Бургас и Монтана предстои старта за приемане на заявления.

Може да се запознаете с условията на кандидатстване, които са описани на този линк: https://bit.ly/3etgrjm

***

В България цената на природния газ за битови клиенти е много по-ниска от тази на традиционните енергоизточници. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха и осигурява изключителен комфорт за цялото семейство вкъщи. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита. Също така имате ефективен контрол на енергията, която използвате в дома си за отопление, готвене и подгряване на вода. Винаги знаете точно какво количество енергия сте консумирали и плащате само за реално използваната енергия.
В България цената на природния газ за битови клиенти е много по-ниска от тази на традиционните енергоизточници. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха и осигурява изключителен комфорт за цялото семейство вкъщи. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита. Също така имате ефективен контрол на енергията, която използвате в дома си за отопление, готвене и подгряване на вода. Винаги знаете точно какво количество енергия сте консумирали и плащате само за реално използваната енергия.