По време на работна среща за Вертикалния газов коридор, организирана от гръцкия оператор на преносната система DESFA, другите регионални ОПС, гръцката Gastrade, българските ICGB и Булгартрансгаз, румънската Трансгаз, унгарската FGSZ и словашката EUSTREAM (като наблюдател) признаха значението на изпълнението на целеви проекти за премахване на стеснените участъци и подобряване на взаимосвързаността между мрежите на споменатите държави, позволявайки двупосочни потоци на природен газ от юг на север и обратно.

Представителите представиха планираните си инвестиции в системите, които оперират, с цел увеличаване на капацитета за пренос на природен газ на Вертикалния коридор. Успоредно с това, те представиха резултатите от своите необвързващи пазарни тестове, включително първоначални оценки на бъдещото търсене на капацитет в точките на взаимно свързване на техните системи. Тези стъпки са неразделна част от процеса на повишаване на преносния капацитет на националните системи в участващите държави, въз основа на разпоредбите на регламентите на ЕС.

В същото време участниците се споразумяха да предприемат координирани действия с цел реализиране на необходимите инвестиции и финализиране на процеса на разпределяне на бъдещ транспортен капацитет през техните мрежи до 2024 г. За тази цел, те се споразумяха да създадат подходяща работна група, която да осъществи това усилие в последователни срещи, започващи в София през октомври 2023 г.

„В днешния бързо развиващ се енергиен пейзаж е жизненоважно да имаме сътрудничество в региона за разработване на гъвкави газови пътища, осигуряване на оптимално използване на нашата инфраструктура, правейки я по-рентабилна и устойчива за бъдещето“, коментира Мария Рита Гали, главен изпълнителен директор на DESFA. „Наистина сме щастливи, че имахме възможността да се срещнем с нашите колеги в региона, засилвайки нашето сътрудничество, за да осигурим безпроблемния газов поток в Югоизточна и Централна Европа, премахвайки всички пречки в нашите системи. Това ще повиши сигурността на доставките, капацитета за съхранение на всички държави, като допълнително диверсифицира доставките на газ и ще позволи по-нататъшно оптимизиране на нашата обща инфраструктура. В такава многообразна енергийна среда е изключително важно да укрепим дългосрочната сигурност на доставките не само за региона, но и за Европа като цяло.“

Действително, активирането на Вертикалния коридор значително ще засили ролята на участващите държави в сигурността на доставките на енергийния пазар на ЕС, като предостави възможност за достъп до диверсифицирани източници на доставка на природен газ чрез европейски системи за пренос и втечнен природен газ. Този потенциал ще се разшири допълнително с използването на инфраструктурата за възобновяеми газове и водород.

Източник: https://ceenergynews.com/oil-gas/south-north-natural-gas-corridor-enhance-interconnections-key-for-europes-energy-security/