Проследете напредъка на най-голямата частна газова компания у нас по глобалните цели на ООН за изминалата година

Вече 10 години, като член на световната инициатива Глобален договор на ООН, Овергаз подготвя Комюнике за напредъка – публичен доклад, отразяващ въздействието на компанията като корпоративен гражданин върху заинтересованите страни и върху средата, в която оперира. Посредством този механизъм за нефинансово отчитане, Овергаз цели да докаже своята прозрачност и лидерство в областта на корпоративната социална отговорност.

Докладът запознава с практиките, които Овергаз прилага в съответствие с принципите за устойчиво развитие. В комюникето са представени инициативите от обществен интерес, провели се през 2019 г. в рамките на членството на компанията в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, както и онези, които Овергаз е провела самостоятелно.

Устойчивите практики на Овергаз са в четири тематични области: човешки права, трудови норми, околна среда и антикорупция. Защо са определяни като устойчиви – причината е, че преобладащата част от тях са практики, изпитани във времето и прилагани в компанията още преди присъединяването й към световната мрежа на отговорния бизнес. В обръщението си към читателите, основателят на Овергаз, Сашо Дончев подчертава: «Отвъд нормативни задължения ние се ангажираме с доброто на своята общност от служители и техните семейства, но и с удовлетворението на нашите клиенти и партньори. Проектите в обществена полза въплъщават нашето кредо от момента на създаване на компанията.»

Така, към мисията да се осигури достъп на българските граждани до екологично чист, ефективен и икономичен енергиен продукт – природния газ, се прибавят и цялостната отговорност, която Овергаз поема в обществото. Как се въплъщават тези думи в реални действия – това разкрива комюникето за напредъка в обем от 30 страници. То обхваща проектите от образователен, културен, трудов, екологичен и социален характер – чрез които компанията изпълнява своето призвание.

Както ще разберете, това призвание не се изразява само в дарение на средства, нито само в красиви думи. Проследяват се колективните дейности с Българската мрежа, сред които проектите «Гордея се с труда на моите родители» и «Световен ден на околната среда», през 2019 г. посветен на замърсяването на въздуха. Разглеждат се инициативи в колаборация с неправителствени организации, за равен достъп на хора с различни възможности. Разбира се, сред най-важните заинтеровани групи са служителите – затова и в глава «Грижа за служителите» са посочени надлежно практиките, чрез което се изгражда Овергаз общността. Отбелязани са доброволческите акции с участие на служители за облагородяване на Витоша и залесителната акция с децата от «Българско школо», която доведе до 8 дка нови гори и общо 519 дка за 21 залесителни акции през годините.

Това са малка част от всички дейности през изминалата година, обуславящи КСО политиката на компанията. Докладът за напредъка по глобалните цели на ООН е добър комуникационен инструмент и Овергаз го използва всяка година, за да се свърже с глобалната мрежа и със своите публики.

Но подготовката му е резултат от последователни и системни усилия, които да «издържат» съдържанието му. Макар 2020 г. да протича по невиждан досега начин, компанията отново търси своите пътища да бъде полезна на обществото.

На вашето внимание, представяме Комюнике за напредъка на Овергаз – 2019 г.