На 28 ноември в хотел „Балкан“ се проведе конференция „Природният газ – енергия за чист въздух“, организирана от „Българска асоциация Природен газ“. В рамките на няколко часа участниците в събитието поставиха акцент върху възможностите за решаване на проблемите, свързани с чистотата на атмосферния въздух, чрез развитие на битовата газификация и транспорта на природен газ, повишаване на енергийната ефективност при преобразуването, разпределението и крайното потребление на енергия, както и на сигурността на доставките на природен газ в България.

Вижте кои бяха експертите, които взеха участие и засегнатите теми.

Нона Караджова, експерт и бивш министър на Околната среда и водите, внесе яснота по темата „Чистота на атмосферния въздух. Състояние и източници на замърсяване. Последици и възможни решения на проблемите“.

Като основен проблем тя посочи две ключови рамки на законодателната политика – постигане на добро качество на въздуха и политика по отношение на общите емисии на национално ниво, към които трябва да се стремим. Основните инструменти, които изведе са публично финансиране, мониторинг на качеството на въздуха и на емисиите и разбира се – информационни кампании за населението. Подчерта, че хората не знаят кои са замърсителите на въздуха и битува мнението, че това са промишлените предприятия.

Според данните и мониторинговата система става ясно, че замърсяването с фини прахови частици намалява, но в 15 града в страната проблемът все още е налице.

За основен замърсител посочи битовото отопление – 83%. Даде пример с Монтана, където от битовото отопление се дължат почти 90% от емисиите на фини прахови частици.

Мерките за градовете са различни, но навсякъде битовото отопление е номер едно замърсител.

Уточни, че предстои да се предприемат още по-строги мерки за чистотата на въздуха и преразглеждане на законодателството за страните в Европейския съюз. По отношение на основните мерки, които биха могли да се предприемат се разчита на въвеждане на стандарти за качеството на дървата и въглищата, които ще се ползват за отопление, подпомагане на домакинствата за подмяна на отоплителните уреди – Life програма.

Предложена е и мярка, която пряко засяга газоразпределителните мрежи. Тя касае Закона за устройство на територията и въвеждането на задължение по отношение на районите, в които се изгражда газоразпределителна и топлофикационна мрежа, да не се допуска отопление от друг вид – както дърва и въглища, така и електричество.

Георги Базаджиев, Експерт „Екология и устойчиво развитие“ и дългогодишен мениджър в областта на устойчивото развитие в „Овергаз Мрежи“ представи темата за „Природният газ – решението на проблемите в енергийната осигуреност на транспортния и битов сектор“. Нашият колега посочи някои от възможностите природният газ да реши част от проблемите и да осигури плавен преход към нисковъглеродната икономика към 2050 година. Подчерта, че природният газ остава ефективен инструмент за постигане на целите за намаляване на парниковите газове, повишаване на енергийната ефективност и във всички сектори на икономиката. Основен проблем пред Европейския съюз и България остава намаляването на първичното енергийно потребление с 20% до 2020 и с 30% до 2030 година.

В България няма предвидени мерки за преобразуване на първичната енергия в крайна и няма ефикасни мерки за енергийни спестявания в транспорта, който е най-големият потребител на крайна енергия.

Г-н Базаджиев напомни, че „Българската асоциация Природен газ“ е асоциация на активни дружества, които са социално отговорни и винаги са се стремили да работят за решаване на проблемите в сферата на енергетиката и да подпомагат държавата в изпълнението на националните цели за намаление на парниковите газове, за постигане на намаление на първичното енергийно потребление.

Г-н Калоян Цилев, представител на Европейската асоциация на автомобилите на природен газ взе участие по темата за природния газ и екологичния транспорт.

Посочи, че проблемът не е свързан само със замърсителите, които излизат от автомобилите, а е по-цялостен – касае целия процес на производство, рециклиране и т.н. Г-н Цилев подчерта, че могат да се намалят въглеродните емисии, благодарение на коли, които използват природен газ. Направи подробно сравнение между хибридните автомобили, електрическите и автомобили, които използват газ. В заключение обобщи, че дори може да се говори за неутрални емисии, за нулеви емисии при автомобилите на газ. Даде пример, че ако се случи промяна на транспорта и преминаване от дизел към природен газ и биогаз, то до 2030 може ефективно да се намалят емисиите на въглероден двуокис с до 46 %, а до 2050 може да намалим емисиите до 100 %.

Участие в конференцията взе и Слав Монов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт”. Той запозна аудиторията с целите и усилията за подобряване на качеството на въздуха и постигнатите резултати. Към момента компанията, на която е представител той, използва 460 автобуса, като 268 са чисто газови. 126 са закупени през 2014 по „Оперативна програма околна среда“.

Газовите автобуси са изключително ефективни, екологични и по-безшумни.

На по-късен етап са закупени останалите газови автобуси. Г-н Монов разказа и за вече реализиран проект с 20 електрически автобуси.

Изключително интересна презентация представи Стефан Адрианс, търговски директор на Gate LNG terminal в Ротердам, Нидерландия.

Темата, която разгърна беше посветена на Диверсификацията на газовите пазари, възможности за използване на втечнен природен газ. Сред основните акценти, които постави бяха, че в Югоизточна Европа втечненият природен газ категорично е средство за сигурност на доставките. Възможностите за доставка вече не са само с танкери, които в световен мащаб, през 2018 са 104, но и чрез трейлери по железопътни линии. Тежката индустрия в Западна Европа, особено в Северозападна, стабилно преминава в захранване с втечнен природен газ. Освен това втечненият природен газ като гориво за камиони и тежкотоварни превозни средства, включително и кораби, е много по-евтино от дизела.

Няма правни пречки по отношение на транспорт на малки танкери с втечнен природен газ по Дунав, но съществуват технически такива. Към момента има два кораба, чиито капацитет позволява превозването на газ – единият е с капацитет от 1500 кубични метра втечнен природен газ, другият е с капацитет около 3000 кубични метра втечнен природен газ.

Съществуват и планове за конструирането на танкер с капацитет 8000 кубични метра втечнен природен газ, но поради размера е невъзможно той да мине през канала между Рейн и Дунава.
Участие взе и г-н Кирил Темелков, по темата „Пазарът на природен газ в България – възможности и перспективи“.

Говорим за първи стъпки на конкуренция на пазара, но към 2019 съществуващите договори държат 100 % от клиентите. Няма и конкурентно определяне на цените. Очакванията са, че с борсата, която предстои да се реализира, да се ориентираме накъде върви пазарът на газ и да си направим сметката.

В конференцията участва още и Александър Александров, старши партньор в кантора „Цветкова, Бебов, Комаревски“, който осветли темата за промените в законодателството за по-чист въздух.
В рамките на няколко часа, експерти в различни области обсъждаха и представиха перспективите и възможностите за газовия пазар у нас и в света. Всички бяха единодушни обаче, че природният газ е енергията, която в бъдеще ще гарантира чистия въздух и комфорт.

В конференцията участва още и Александър Александров, старши партньор в кантора „Цветкова, Бебов, Комаревски“, който осветли темата за промените в законодателството за по-чист въздух.

В рамките на няколко часа, експерти в различни области обсъждаха и представиха перспективите и възможностите за газовия пазар у нас и в света. Всички бяха единодушни обаче, че природният газ е енергията, която в бъдеще ще гарантира чистия въздух.