Средната консумация в битов сектор през май тази година е спаднала със 7%(29КВтч) в сравнение с отчетената през същия месец на 2019 г. При средната месечна сметка се отчита значителен спад с 32% (13 лв.), който се дължи както на по-ниската консумация, така и в по-голяма степен на по-ниската цена на природния газ (с 46%). Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството са спаднали съответно с 6% (0.3 КВтч) и 4% (5КВтч). Средната температура се запазва същата спрямо май 2019 г.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

Най-голям дял заемат жилищата между 70 м² до 90 м². Консумацията през май тази година, спрямо миналата, е намаляла със 7% (23 КВтч), а месечната сметка – с 31% (11 лв.). Спадът отново е в резултат на значително по-ниската цена на природния газ (с 46%) и слабото намаление в консумацията. Средната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват съответно с 2% (0.1 КВтч) и 5% (6 КВтч).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

В следващия по големина сегмент средната консумация е по-ниска с 10% (39 КВтч) спрямо миналата година. Средната месечна сметка бележи спад от 33% (13 лв.). Месечната норма на потребление на м² е спаднала с 5%, а месечната норма на човек в домакинството е намаляла с 6%. Средната температура през май тази година се запазва същата спрямо май 2019 г.