og_blog_imageНовите, по-добри условия за получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ в България“ (проект DESIREE Gas), включват увеличаване на БФП от 20% на 30% от допустимите разходи и допълнително възстановяване на 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа (без ДДС). Максималният размер на БФП от 2347 лв. за едно домакинство се запазва.

В съответствие с принципа за равнопоставеност и съгласно подписаното Изменение към Меморандума за разбирателство между „Овергаз Мрежи“ АД и Министерство на енергетиката, кандидатствалите по старите условия на проекта, имат право на допълнитела финансова помощ за компенсация на разликата спрямо новите условия. За да получат допълнително финансиране по проекта, клиентите трябва да попълнят съответните документи в най-близкия клиентски център на Овергаз в срок до 31 март 2019 г. Необходим е документ за самоличност, потвърждаващ, че именно те са бенефициентът на безвъзмездната помощ (кандидатствалия по проекта).

След изплащане на допълнителната БФП от страна на Европейска банка за възстановяване и развитие, средствата се усвояват чрез издаване на аванс за природен газ и се приспадат от месечните задължения за заплащане на услугите по газоснабдяване на имота, до тяхното изчерпване.

Свържете се с нас, за да разберете как можете да се възползвате от допълнителното финансиране.