С 26 000 тона по-малко са емисиите на вредни вещества във въздуха – фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид, летливи органични съединения и прахови частици, благодарение на газификацията. Резултатите са постигнали клиентите на „Овергаз Мрежи“ само за 2018-а година, като са заменили неефективните и неекологични енергоизточници, които използват за отопление, подгряване на вода и готвене, с природен газ.

Най-много са „спестените“ вредни вещества в столицата – почти 9 000 тона. В Русе, един от градовете с най-сериозни проблеми със замърсяването на въздуха, вредните емисии щяха да бъдат с 2 750 тона повече, ако не бяха газифицираните битови и стопански клиенти. Във Велико Търново опасните за здравето вещества във въздуха са с близо 1 900 тона по-малко, а в Разград с 1 300 тона.

Газифицираните болници, училища, детски градини и търговски обекти в страната, които използват синьо гориво, са „спестили“ почти 11 700 тона фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения. Благодарение на газификацията на българските домакинства вредните вещества във въздуха са намалели с над 14 000 тона през 2018-а година.

Изчисленията на експертите на Овергаз показват, че за 5–6 години присъединяването на всички 350 000 домакинства, които са близо до газоразпределителната мрежа, ще намали с около 6 000 тона годишно емисиите на прахови частици или с близо 30% от емисиите на вредни вещества от битово горене.