Днес ще поговорим за качеството на горивата и по-специално за природния газ, както и за някои специфики, свързани с него – кои са важните показатели и кой гарантира качеството му пред крайния потребител.

Да започнем от факта, че при използването на въглища и пелети, например, няма как да сте сигурни в качеството на суровината – тя не се контролира. Най-често насреща имате само уверението на търговеца и/ или препоръките на роднини и приятели за него, а сертификат за произхода и характеристиките е възможно да получите след като го поискате.

Кой е важният показател?

Основна качествена характеристика на горивата е топлината им на изгаряне. Най-общо казано топлината на изгаряне е количеството топлина, освободено при пълно изгаряне на 1 kg твърдо или течно гориво или на 1 m3 газообразно гориво. Осигуряването на тази характеристика в постоянно високи граници означава и осигуряване на високо качество на доставяното гориво.

Що е то природен газ и как се определя топлината му на изгаряне?

Съгласно стандарт БДС EN 13 686  природният газ е определен като:  „Газообразно гориво, получено от подземни находища (източници) и състоящо се от сложна смес на въглеводороди, основно метан, но включваща и малки количества  пропан, по-висши въглеводороди и в много по-малки количества инертни газове, като азот и въглероден диоксид”. Според условията на образуване, природният газ който се добива от едно находище може да бъде с различен състав в сравнение с газ, който се добива от друго. За определянето на топлината на изгаряне се използва методика, базирана на информация за процентното съдържание на различните вещества в синьото гориво.

Какъв природен газ се доставя и използва от потребителите в България?

Според класификацията, представена в БДС EN 437, разделяща горимите газове спрямо техния състав, свойства и характеристики, природният газ спада към «Втора газова фамилия». Тя е разделена на три групи, като доставяният към момента за българските потребители природен газ спада към газове от група «H», характеризиращи се с най-висока топлина на изгаряне и съдържание на метан, от всички природни газове.

Предвид произхода на внасяния в страната ни природен газ, действащите към момента търговски отношения и потенциалните доставчици на синьо гориво, тенденцията е това високо качество на природния газ да се запази и в бъдеще.

Как се гарантира качеството на природния газ?

Синьото гориво, което се използва от потребителите в България, включително и клиентите на Овергаз, получава сертификат, съдържащ подробна информация за състава и характеристиките му. Актуална ежедневна информация за всички показатели на качеството на природния газ са публично достъпни на сайта на оператора на преносната мрежа (Булгартрансгаз ЕАД)https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/sertifikat-46.html.

Овергаз, в качеството си на оператор на газоразпределителните мрежи и спазвайки всички нормативни и законови изисквания

  • Правилата за управление на газоразпределителните мрежи приети от КЕВР с Решение № 124 от 19.08.2013 г.;
  • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
  • гарантира, че в газоразпределителната мрежа газът не претърпява процеси на химическа трансформация, освен одорирането му, респективно, че природния газ запазва състава, свойствата и качествените си характеристики.

 

Въпросът с гарантираното високо качество на природния газ е сред предимствата му пред много от другите енергоизточници. Цената също продължава да е едно от тях. За други можете да видите мнения на битови потребители на природен газ.

 

Имате ли още въпроси, свързани с природния газ? Питайте смело, като коментар към тази публикация. 🙂