Разходомер за дистанционно отчитане

Разходомер за дистанционно отчитане

Широкото използване на природния газ в домакинствата и индустрията налагат конструирането на специални разходомери за отчитане на количествата природен газ. Казваме „специални”, защото, от една страна уредите за търговски измервания трябва да са съобразени с общото изискване на стопанските и индивидуални клиенти за възможно най-точно измерване, а от друга – със специфичните характеристики на енергоизточника и по-специално газообразното му състояние.

Видове разходомери за измерване на природен газ

За измерване на потребено количество природен газ има три основни вида разходомери:

 – Диафрагмени: Този вид разходомери са приложими за измерване на количествата газ на битови потребители и при захранване на малки консуматори с ниско налягане. Произвеждат се с обхвати от G 1,6  до G 400, но конкретно приложение намират по-скоро до G 65, тъй като по-големите размери са доста обемисти. Различните G-та, показват какъв е максималния обем, които разходомера може да пропусне за единица време. От значение е и налягането на входа на разходомера. Мембранните разходомери могат да бъдат съоръжени с магнитни импулсни датчици за предаване на показанията на броячите им към допълнителни устройства, напр. електронни коректори.

Предимства на този вид разходомери е, че обемният метод на измерване осигурява отчитане директно в m3 (кубични метри), има много голям обхват на измерване, слаб пад на налягане и не се нуждае от поддръжка, освен случаите на периодична проверка.

Ротационни: Технологията, използвана на тези разходомери се е появила в края на 19 век. Принципът, използван тук е също така от типа “обемно” измерване и позволява постигането на много добра точност, свързана с голяма динамика (обхват) на измерването. Използването им, както и гамата им, нарастват значително с появяването и употребата на природния газ, като те покриват практически всичките му области на приложение. Употребяват се най-вече при измерване на количеството природен газ в обществено – административни обекти. Ротационните разходомери са снабдени с импулсни изводи. Всеки ротационен разходомер е снабден с ниско честотен импулсен датчик (LF). Импулсните датчици осигуряват предаването на данни от разходомера към коректора за газ или друго допълнително устройство. Предимствата на ротационните разходомери са точността на измерванията и големият обхват, слабата чувствителност към профилите на движение на газовия поток на входа и към бързите отклонения на дебита. Сред основните недостатъци е необходимостта от периодичен контрол на смазването. Поддръжката на ротационните разходомери се състои в проверка и при необходимост смяна на филтъра и маслото. Периодичността за контрол зависи в голяма степен от чистотата на измервания газ и от неговото налягане. Първа проверка на маслото се  извършва след 1 месец експлоатация на уреда, след което се проверява веднъж на шест месеца. Задължително, на всеки  2 години маслото в картерите трябва да се смени.

 – Турбинни: Широкото им приложение се дължи най- вече на относително по- ниските им цени на международните пазари и производството им в много голям диапазон от размери,  покриващи нужди, които останалите видове разходомери не могат да покрият. Турбинните разходомери се използват предимно за измерване на големи газови количества при средно и високо налягане. Разходомерите са снабдени с един или повече изходи на импулси, които подават ниско – или високочестотни импулси. Високочестотните импулсни датчици използват често краищата на лопатките на турбинното колело. Тогава турбинното колело не може да бъде изработено от пластмаса. Преимуществата на този тип разходомери е в елементарната поддръжка, малки габарити и големи обхвати; не прекъсват подаването на газ към потребителя в случай на авария; лесен ремонт на измервателния възел.

Избор на разходомер

Изборът на разходомер се извършва на база вида/ големината на котела (часовия разход) и отопляемата площ на етап „проект” от газификацията на едно жилище. Подходящият вид и модел разходомер се определя от проектантите на база максималното количество природен газ, който ще е необходим за обекта.

Къде се намира разходомерът

При еднофамилни къщи разходомерът се намира в табло, монтирано до границите на имота на общинска площ. За жилищните сгради таблото се монтира в специални помещения или ниши или в котелното помещение ако живущите са с общо котелно.

Използване на разходомера

Разходомерът е собственост на газовото дружество. Тъй като той е уредът, който предоставя информация за потреблението на природен газ до него трябва да е осигурен достъп на определените за засичане на показанията технически лица. В процес на развитие е дистанционна форма за отчитане на показанията. Ако използвате услугата самоотчет е необходимо сами да сваляте и изпращате данните от разходомера.

Сред задълженията на газовото дружество, свързан с разходомерите, е задължителната им подмяна на всеки 4 години (за битови потребители) и на 2 за стопански и индустриални потребители. Потребителите винаги се уведомяват, когато се налага смяна на разходомера.