Природен газ

Природен газ

Природният газ е от естествен произход и се образува при безкислородното разлагане на органични вещества (останки от древни животни и растения) в земната кора – процес, който продължава милиони години. В следствие на процеса на разлагане се оформят така наречените находища от природен газ, чиято дълбочина понякога достига километри.

Разглеждан в естествени условия, природният газ представлява смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред CnH2n+2, незначителни количества невъглеводородни компоненти, въглероден двуокис, азот, сероводород, инертни газове: хелий, неон и аргон. Заради контакта с пластовите води в земните недра газът съдържа и разтворени в него прах и водни пари. След добиването природният газ се преработва и до потребителите достига газ с основно съдържание на метан. Природният газ, доставян от Русия има следния състав, в % об.:

Съдържание на природния газ

Съдържание на природния газ

Природният газ често се бърка с пропан-бутана, който се получава в следствие на преработка на нефт. Основната разлика е, че с пропан-бутана много по-лесно може да се стигне до инциденти заради някои специфични характеристики на горивото, както и поради липса на външен технически контрол на бутилките за съхранение. Самият природен газ, както и цялата мрежа и уреди, които работят с него, са напълно безопасни за използване.

Природен газ за по-чиста Земя

Природен газ за по-чиста Земя

При употребата на природен газ се отделят много по-малко парникови газове, отколкото при други горива, което води до намаляване на отделяните вредни емисии и подобряване на околната среда