„Овергаз Мрежи“ изпълнява дейността по лицензиите си за разпределение и снабдяване с природен газ в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката. Това установи работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която извърши комплексна планова проверка за периода януари 2015 – август 2019 година на територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера.

Експертите на Комисията се увериха, че компанията обезпечава сигурността на доставките и качеството на снабдяването с природен газ на клиентите си. Дружеството допълнително представи на проверяващите справки за изградената мрежа и направените инвестиции от периода на издаване на лицензиите до момента на проверката. За този период „Овергаз Мрежи“ е вложила общо 30.7 милиона лева в изграждането на повече от 210 километра газоразпределителни мрежи и съоръжения на територията на лицензираните общини. Компанията е присъединила над 4 800 битови клиенти и 300 корпоративни, като само от януари 2015 до август 2019 година новите домакинства са 815, а стопанските клиенти – 17.

Експертите на КЕВР посетиха центровете за работа с клиенти на дружеството в градовете Асеновград, Първомай и Пазарджик, където провериха дали организацията на работата отговаря на необходимите условия. В клиентските центрове са оповестени цените и общите условия на договорите с клиенти. На случаен принцип бяха проверени досиетата на корпоративни и битови потребители. Проверяващите констатираха пълно съответствие с необходимата документация в досиетата на клиентите, инструкциите за експлоатация на газоразпределителните мрежи и аварийни планове.