„Овергаз Мрежи“ изпълнява дейността по лицензиите си за разпределение и снабдяване с природен газ в съответствие със Закона за енергетиката. Това установиха експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които извършиха планова проверка за периода януари 2014 – март 2019 година на лицензионна територия Столична община и община Божурище.

Работната група на КЕВР установи, че дружеството изпълнява изискванията за сигурност на доставките и снабдяването с природен газ. Компанията реализира бизнеса плана си и осъществява плановете за изграждане на газова инфраструктура. Към март изградената мрежа от Овергаз на територията на Столична община и община Божурище е 634 642 линейни метра.

Проверяващите се увериха, че служители на компанията изпълняват редовни обходи на газоразпределителната мрежа и нанасят резултатите в електронна система. Експертите на енергийния регулатор посетиха клиентски център от лицензионната територия и провериха процедурата по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, както и допълнителните услуги, които предлага дружеството, промоциите и отстъпките.

От КЕВР установиха, че от януари 2014 до март 2019 година са удовлетворени почти 100 % от заявленията на клиенти за присъединяване. Проверяващите констатираха, че е налице и необходимата квалификация на служителите, които извършват дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръженията с повишена опасност. Компанията няма просрочени задължения за периода на проверката.

Комисията предписва компанията да завърши процедурата по сертифициране на Системата за управление на качеството, за която вече е избран изпълнител.