5 юни е посветен на природата – денят, който се отбелязва всяка година от организации и хора по целия свят. Като член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Овергаз по традиция се включва в инициативата, целяща да повиши осведомеността на заинтересованите страни за състоянието на околната среда. Темата на колективните проекти през 2020 г. е биоразнообразието, а акцентът се поставя върху необходимостта то да бъде съхранено. Овергаз участва с разпространение на информационни материали сред служителите си, но от най-голямо значение е дългогодишната еколого-съобразна политика на компанията. Разговаряме с Жасмина Русева, експерт „Екология и устойчиво развитие“, която ни разказа повече за основните и допълнителните дейности, които през годините превръщат Овергаз в отговорен корпоративен гражданин.

Защо според компанията Ви биоразнообразието е важна тема? Защо мениджмънтът се застъпва за нея?

Наред с основния си бизнес, свързан с предлагането на екологична енергийна алтернатива – природен газ, компанията от години разработва и осъществява редица екологични проекти и инициативи. Екологичната политика на Овергаз e насочена към осигуряване на положителен ефект върху околната среда и подобряване на качеството на живот на населението. Реализацията й се осъществява както с основния предмет на дейност, така и с много допълнителни проекти и инициативи с активното участие на служителите на компанията, както и техните деца. Биоразнообразието, като един от аспектите на околната среда, неминуемо е пряко или косвено застъпено в тези проекти.

Като отговорна компания Вие имате дългосрочен ангажимент към опазването на околната среда. В какво се изразява политиката на Вашата компания?

Екологичната политика на Овергаз съпътства развитието на компанията още от самото й създаване преди близо 30 години и е изградена на база принципите на социално отговорния бизнес.
Компанията допринася за решаване на проблемите с качеството на въздуха в населените места и с климатичните промени. Газификацията е един от ефективните инструменти за постигане на устойчиво намаляване на емисии на вредни вещества и парникови газове в атмосферния въздух. Отделените емисии на въглероден диоксид са намалели с 412 525 тона през 2019г., а благодарение на замяната на използваните течни, твърди горива и електроенергия с природен газ от потребители от промишления, битовия и обществено-административния сектор, осъществена от „Овергаз Мрежи“ АД в цялата страна, е избегнато емитирането на 1 308 тона прахови частици, както и 11 653 тона серни оксиди и 342 тона азотни оксиди.
Екологично отговорната политика на Овергаз е отражение и на поведението и разбиранията на неговите служители в ежедневната им дейност, не само в офиса, но и у дома. Клиентите на компанията също имат възможността да допринесат за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, както чрез използването на природен газ, така и чрез отказ от хартиена фактура. Заложените в корпоративната Тръжна процедура специфични изисквания, осигуряват при избор на доставчик на оборудване или услуги да бъде поощрявана и отчетена екологичната отговорност на подизпълнителите и партньорите, както и да бъдат повишавани екологичните изисквания към техните продукти. По този начин компанията опитва да повиши екологичната устойчивост по цялата верига на дейността си.

Овергаз провежда регулярно анализ на резултатите от екологичните проекти и инициативи, както и от ефекта на дейността си по газификация на българските градове. На всеки три месеца се изчислява постигнатия екологичен ефект под формата на избегнати емисии на вредни вещества и парникови газове в резултат на замяната на традиционно използваните горива с природен газ на териториите на общините, на които компанията оперира.

Кои са конкретните примери за инициатива в областта на опазването на околната среда и по-специално в полза на биоразнообразието?

Ежегодно се реализират няколко проекта, свързани с темата за биоразнообразието, а през годината и някои инициативи и акции с еко-насоченост.

• Проект „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” възниква през 2000 г. в резултат на множеството опустошителни пожари, когато изгарят хиляди декари гори в страната. С проекта си Овергаз подпомага възстановяването на българските гори с ежегодни залесителни акции, които включват образователен елемент, чрез включването на ученици и служители на компанията. Към момента по проекта са изпълнени 22 залесителни акции в цялата страна, залесени са 485 дка гори – близо 190 000 фиданки от различни видове са разцъфнали под грижите на компанията.

• Проект „Опознай природата и я опазвай”, насочен към учениците от 6 клас на учебен комплекс „Българско школо“ цели изграждане на положително отношение към природата и грижа за нейното опазване, развие на креативността на децата и усет към красивото и стойностното и развитие на уменията им за работа в екип. Проектът включва ежегодни екоуроци с различна тематична насоченост, но непременно обогатяване на екологичната култура и познанията на учениците в областта на околната среда.

• Инициатива „ Да се запознаем с градските птици“, съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. По време на събитието експертите от БДЗП обучаваха ученици от „Българско школо“ как да наблюдават и разпознават птиците и техните местообитания. Бяха изработени и разположени къщички и хранилки за птици на подходящи места в градска среда.

• Компанията подкрепя и други екологични проекти и инициативи, включително Часът на Земята, Денят на Земята, участвала е в международен проект за опазване на Белия щъркел, полага дългосрочни грижи за екопътека „Драгалевци-Бояна“ на Витоша. Всичко това, наред с основния бизнес на Овергаз, прави компанията една от най-зелените и екологично отговорни компании в България.

Ангажирате ли и по какъв начин служителите си с темата за биоразнообразието или с друга екологична кауза, която защитавате?

Служителите на Овергаз имат възможност да участват във всеки един проект или инициатива, които компанията реализира. Всяко доброволческо събитие, всяка залесителна акция и еко-урок са много очаквани събития от всички служители и техните деца и от години традиционно присъства в годишния календар на дейностите в Овергаз.

В компанията вярваме, че малките усилия също са от значение за по-чиста природа и в последствие ще доведат до позитивна промяна. Споделяме някои от тези практики и подходи открито и насърчаваме служителите да ги прилагат в своето ежедневие:

– ефективно използване на офис консумативи;
– разделно събиране на отпадъци, включително на излезли от употреба батерии и офис оборудване;
– предаване за рециклиране на използваната в офисите хартия и използваните тонер касети;
– употреба на енергоспестяващо оборудване;
– използване на рециклирана хартия, където е възможно;
– използване единствено на електронни покани и картички;
– прилагане на мерки за енергийна ефективност