На информационно събитие в Монтана „Овергаз Мрежи“, най-голямата частна газоразпределителна компания в България, представи възможностите, с които гражданите на града могат да спестят с европейските програми от газификацията на домовете им. Изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ Светослав Иванов и различни специалисти от компанията запознаха гостите с природния газ и им разказаха за неговите предимства – икономичност, ефективност и екологичност.

В Монтана вече има газифицирани 2 550 битови клиенти. Домакинствата, които предпочитат природен газ за отопление, готвене и подгряване на вода, плащат два пъти по-ниски сметки, отколкото ако използваха ток. Освен по-изгодно, синьото гориво е и екологично. Благодарение на газификацията през 2018 година вредните вещества във въздуха и парниковите газове в Монтана са били с 20 000 тона по-малко.

Потенциалните клиенти могат да се възползват от програма DESIREE Gas, за да спестят от първоначалната инвестиция за газификация. Проектът осигурява 30 % безвъзмездна финансова помощ от допустимите разходи за газификация и допълнително възстановяване на 100 % от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа (без ДДС). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно домакинство достига 2 347 лева.

След няколко месеца стартира и програма LIFE, съвмествен проект между българските общини и Европейската комисия. Главната й цел е подобряване качеството на въздуха чрез преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шест български общини, сред които и Монтана. Тя ще финансира част от разходите за подмяна на отоплителното оборудване.

На информационното събитие преобладаваха въпросите за критериите по програмите и развитие на мрежата в града. Гражданите бяха информирани, че по програма LIFE всяко домакинство, което желае да замени твърдото гориво с газ, може да подаде заявление в общината. От DESIREE Gas битовите потребители могат да се възползват, ако предпочетат природен газ пред дърва, въглища, ток и течни горива. Специалистите от компанията разясниха на гостите, че плановете за изграждане на мрежата са в ход, като се очаква темповете за развитие да се забързат от 2020 година.