Уважаеми клиенти,

Гарантирането на безопасността при ползване на природния газ във Вашия дом, е основна наша грижа и част от удоволствието да бъдете наш клиент!

В тази връзка Ви информираме, че единственият документ, който съгласно българското законодателство удостоверява, че Вашата инсталация и уреди, работещи на природен газ, са годни за безопасна употреба, е валидният акт за техния периодичен технически преглед. Съгласно изискванията на българската нормативна уредба, този документ се издава веднъж на всеки 24 месеца. Той е важен за Вас, защото Ви дава законово право да ползвате удобствата на природния газ, а за нас – за да поддържаме присъединени към нашите газоразпределителни мрежи само инсталации, отговарящи на изискванията за техническа изправност.

Позволете ни да Ви припомним, че съгласно чл.16 от Общите условия на „Овергаз Мрежи” АД за продажба на природен газ на потребители за битови нужди, всеки наш клиент има задължението да ни предоставя незабавно всеки запис, свързан със състоянието на газовата му инсталация и присъединените газови уреди, направен в ревизионната книга от лицензирано лице за технически надзор. Тъй като в нашата база данни не намираме информация за валиден акт за периодичен технически преглед на Вашата газова инсталация за 2021 година, Ви молим, в случай че притежавате такъв документ, да ни предоставите копие на e-mail: [email protected], или в който и да е клиентски център на „Овергаз Мрежи“.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, в клиентските ни центрове се спазват всички мерки срещу Covid-19.

В случай че не разполагате с акт за валиден технически преглед на Вашата газова инсталация, моля, обърнете се към предпочитана от Вас лицензираната фирма за технически надзор. Овергаз също може да Ви осигури тази услуга, като всичко, което е необходимо да направите, е да се свържете с нас. Наш екип ще извърши необходимия оглед и проверка на инсталацията и ще се погрижи за гарантирането на нейната техническа изправност, при спазване на всички противоепидемични мерки. В случай че инсталацията и уредите Ви отговарят на изискванията, ще Ви издадем съответния документ за извършен годишен технически преглед.

Моля да имате предвид, че съгласно чл.359, ал.2 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, газоснабдяването към всички инсталации, които не разполагат с редовно и надлежно издаден акт за техническа изправност, следва да бъде преустановено.

При въпроси, или в случай, че желаете да заявите посещение на наш екип, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0700 11 110 или на e-mail: [email protected]

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД