Природен газ за чиста планета

Природен газ за чиста планета

Видът енергия, която използваме в домовете си, е един от основните екологични фактори за замърсяването на околната среда. Правилният избор на всеки един от нас може да бъде „онази малка крачка” напред към подобряване на условията на живот.

Природният газ е образуван от разлагането на органичен материал – останки от растителни и животински видове. Този естествен процес продължава милиони години, а при наличието на определени фактори образувалите се по този начин въглеводороди оформят т.нар. залежи или находища от природен газ.

Природният газ изгаря без да отделя отпадъчни продукти, които да предизвикват киселинни дъждове. Не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха. При горене природният газ отделя главно водни пари и въглероден диоксид, който се превръща в кислород при фотосинтезата на растенията. За разлика от него печките, които работят с твърдо гориво, трябва да се угасяват докрай, защото при тлеенето се отделя силно токсичния продукт на горенето въглероден окис. Той може да предизвика задушаване, а няма как да го усетите. Природният газ има свойството да изгаря напълно без да отделя остатъчни продукти при процеса на горене. За разлика от други енергоизточници при използването на природен газ се отделят и много по-малко вредни емисии

Overgas Natural gas is cleanВ световен мащаб тенденцията е към повишаване на употребата на природен газ най-вече заради екологичните ползи – намаляване на вредните емисии във въздуха, киселинните дъждове и ефектът на глобалното затопляне. Една от целите на България, респективно на европейската общност, заложена и в енергийната стратегия на България до 2020 г., е да намали парниковите газове с 20% до 2020 г. чрез „увеличаване дела на пряко използвания природен газ и възобновяеми енергийни източници на практика”.*

Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Замяната на традиционните енергоносители със синьото гориво води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

 

 

* Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, „Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.“, http://www.mi.government.bg/bg/themes/energiina-strategiya-na-republika-balgariya-do-2020-g-147-295.html