Природният газ е универсален енергоизточник, който служи за отопление, готвене и подгряване на вода. Сред многобройните му предимства са неговата икономичност и екологичност. Семействата, които използват газ, плащат над два пъти по-ниски сметки, отколкото ако използват ток, за да имат топла вода и да готвят през лятото, както и да поддържат градусите в домовете си високи през зимата.

За разлика от други горива, като дърва и въглища, където суровината се купува преди началото на сезона и не се знае до кога ще стигне, консумацията на природен газ е предвидима. Енергийните експерти могат да изчислят според квадратурата и броя членове на домакинството какво ще бъде потреблението на синьо гориво за отопление, готвене и подгряване на вода годишно. Това е едно от предимствата му пред някои алтернативни енергоизточници – семействата плащат толкова, колкото са потребили.

Освен това клиентите, които използват природен газ, не страдат от дългите профилактики по мрежата. Синьото гориво достига до домовете им посредством модерна разпределителна инфраструктура за разлика от топлопреносната мрежа в столицата, например, която е построена в периода 50-80 години на миналия век. Заради това всяка година се извършват профилактики през лятото и потребителите на услугата остават без топла вода в продължение на дни. Старата инфраструктура е отговорна и за така наречените „загуби по мрежата“, които отново плащат потребителите. Само за София те надхвърлят 25% от пренасяната енергия. Затова домакинствата, клиенти на Овергаз, плащат по-малко за отопление. А и чрез високоефективните газови уреди и собствени инсталации, монтирани в дома им, сами могат да изберат кога да пуснат топлото. Това е причината газифицираните домакинства в европейските страни да са над 70%.

Потенциалът на газоразпределителната мрежа на Овергаз дава възможност на още 250 000 домакинства, които живеят в близост до нея, да газифицират домовете си. Бъдещите клиенти могат да се възползват и от безвъзмездна финансова помощ по програмата DESIREE Gas. Проектът покрива 30% от допустимите разходи и допълнително възстановяване на 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа без ДДС. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ достига до 2 347 лева за едно домакинство.
Повече информация клиентите могат да намерят на https://gas.overgas.bg/desiree-clients/.