От 1.10.2017 г. вече са в сила и нови, по-ниски цени на природния газ за крайни стопански и битови клиенти. Намалението за последното тримесечие на 2017 г. е съответно 0,3% за битови и 2% за стопански потребители. Повече по темата за новите цени на природния газ. От същата дата се въвежда нова тарифна структура на цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решението е взето в изпълнение на В изпълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, въз основа на който е приета Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и предвид Решение №НГП-1 от 01.08.2017г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

За да спазим изискванията на цитираните по-горе актове, Ви информираме, че считано от 01.10.2017 г. разходите за услугите по пренос на заявените обеми природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще бъдат формирани от две компоненти, както следва:

  • Компонента „Пренос през газопреносната мрежа“. Тя отразява разходите за пренесените количества природен газ през газопреносната мрежа и се изчислява в лева за 1000 м³;
  • Компонента „Достъп до газопреносната мрежа“. Тя отразява разходите за достъп до газопреносната мрежа (разходи за резервиран годишен, тримесечен, месечен и дневен капацитет) и се изчислява като среднопретеглена прогнозна цена в лева за 1000 м³ за тримесечен период. В месеца, който следва всеки изтекъл тримесечен период, се извършва изравняване между начислените и реално направените разходи за резервиран капацитет. Ако има разлика между тях, се издават коригиращи финансови документи – дебитни или кредитни известия.

Вследствие на гореизложеното Ви уверяваме, че „Овергаз Мрежи“ АД прави всичко необходимо да минимизира разходите за пренос и резервиран капацитет за своите клиенти, съгласно действащите нормативни изисквания. При възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се обърнете към нашите експерти на тел. 0700 11 110 или по имейл на [email protected].