Голяма част от домакинствата в България ползват централизирано топлоподаване. Критиките към тази система обаче все повече нарастват. Причина за това са немалкото несъвършенства в този метод за отопление на българските домове. Сред тях е остарялото оборудване, допринасящо за чести аварии, които ощетяват клиентите от ползване на услугата. Липсата на конкуренция в предлагането, от своя страна, не позволява пазарна регулация на цените. Друго съществуващо неудобство е таксата „сградна инсталация“. Висшият административен съд отмени формулата за дялово разпределение на топлоенергия в сградната етажна собственост поради съществени нарушения на административно-производствени правила. Формулата е неясна по отношение на параметрите в нея и на потребителите не се фактурира топлинната енергия, която действително са използвали. Казано по-простичко, не е ясно дали плащат това, което реално са употребили.
Причините за скъпото несъвършенство на услугата са много. Една от тях е и фактът, че често изрядните платци покриват и разходите на нередовните такива, заради абстрактния модел на отчитане на разхода. Друг съществен и скъпоструващ проблем са т. нар. „загуби от преноса“. Потребителите са принудени да заплащат, вследствие на процес, при който природен газ се изгаря в топлоцентрали, предавайки енергията си на стотици хиляди кубици топлофикационна вода, необходими за „запълването“ на радиатори. Само за София загубите надхвърлят 25% от пренасяната енергия. Тези проценти всъщност представляват преразход на природен газ, необходим за производството на единица топлинна енергия, оскъпявайки услугата.
Потребителите, предпочели битовата газификация като алтернатива, заплащат значително по-малко за отопление. Те сами избират кога да пуснат отоплението чрез високоефективни газови уреди и собствени инсталации, монтирани в дома им. В същото време заплащат стойността на енергията, която реално са употребили. Поради това газифицираните домакинства в европейските страни са над 70%.
Съществен и малко известен факт, е и че битовата газификация е една от основните стъпки за подобряване на качеството на въздуха в градовете. Замяната на твърдите горива, като източник на енергия, намалява значително количеството вредни емисии, които се отделят в атмосферата. За 2018-та година клиентите на Овергаз Мрежи са спестили 26 000 тона вредни емисии във въздуха, който всички ние дишаме.
Предимствата на газа пред другите неефективни горива стимулира интересът от страна на българските домакинства постоянно да расте.
Показателен за това е фактът, че най-голямата газоразпределителна компания в страната вече 40 поредни месеца бележи значителен ръст на присъединените битови потребители. Освен, че е по-ефективно и по-екологично, използването на природен газ се характеризира с много висока степен на комфорт и безопасност. Над два пъти по-ниската цена спрямо електроенергията, гарантира бързата възвръщаемост на първоначалната инвестиция.
Газификацията носи и редица обществени ползи, поради което тази първоначална инвестиция се подпомага от все повече проекти, финансирани от европейските структурни фондове, каквато е и програмата DESIREE Gas. Кандидатствалите до момента по проекта клиенти ще получат общо над 4 млн. лева, с които да покрият част от разходите за газификация на техните домове.