Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор през отоплителен сезон 2019/2020 година, изготвен от процес „Проучване на пазара“.

В резултат на по-топлото време през изминалия отоплителен сезон, средната сезонна консумация е намаляла с 6% (0.62 МВтч) спрямо сезон 2018/2019 г. Също така е отчетен спад и в средната цена на природния газ, което обяснява и по-ниската с 9% (84 лв.) сезонна сметка. Клиентите са платили средно с 9% (12лв.) по-ниски месечни сметки спрямо сезон 2018/2019 г. Нормата на потребление на м2 и на човек в домакинството намаляват със 7%.

Разликите в средната консумация спрямо предходния отоплителен созон при отделните сегменти варират между 4% и 7%. По отношение на сезонната сметка разликите са в диапазона 7% – 9%. При най-големите потребителски сегменти – 70м²-90м² и 90м²-120м² – сметката за отоплителния сезон намалява съответно с 10% (79лв.) и 9% (88лв.).

Средната инвестиция за газификация без изграждане на ВОИ е 4200 лв. с ДДС. Ако в нея бъде включено и изграждането на ВОИ, тя излиза средно 6600 лв. с ДДС. Преди изменението на цената на природния газ срокът за връщане на тази инвестиция, при замяна на електоенергия, е съответно 3.9 години (без изграждане на ВОИ) и 6.1 години (с изграждане на ВОИ). След изменението на цената през април тази година този срок намалява съответно на 3.3 години (без изграждане на ВОИ) и 5.2 години (с изграждане на ВОИ).