Битовите потребители пестят по 1,5 милиона лева годишно от замяната на неефективните горива

Интервю със Светослав Иванов, зам.-изпълнителен директор „Маркетинг“, „Овергаз Мрежи“

Светослав Иванов Овергаз

Темата за развитието на газификацията у нас е на дневен ред. Какво е състоянието на пазара на синьо гориво?

През последните две години сме свидетели на съвпадение на два взаимно зависими процеса – постепенно достигане на пазарната цена на електрическата енергия и поевтиняването на петрола, което респективно води до поевтиняване на природния газ. Очакванията са тази тенденция да се запази през следващите години, което ще затвърди конкурентното предимство на синьото гориво.

В момента природният газ е най-евтината енергия на нашия пазар – както за домакинствата, така и за индустрията. От 1-ви юли цената на горивото се понижи с още 10%, което ще доведе и до понижаване на сметките на потребителите. Само за сравнение ще посоча, че средната месечна сметка на тричленно домакинство, което отоплява жилище от 70-90 квадрата, през зимен сезон 2015/2016 е била около 90 лева, като това включва и използването на газ за готвене и топла вода. Това е основната причина, поради която само за този сезон това семейство е спестило почти 700 лева, заменяйки електроенергията със синьо гориво.

В цялата страна са газифицирани няколкостотин училища и детски градини, като средно спестените разходи за енергия за 2015 г. са над 110 лева за едно дете, посещаващо детска градина, и близо 130 лева на един ученик, пак заради значително по-ниската цена на синьото гориво в сравнение с нафтата за отопление.

Защо трябва да газифицираме битовата си енергетика?

Ако погледнете структурата на енергопотреблението в България, газът заема едва около 10%. В ЕС средният относителен дял на газа в крайното енергопотребление е 25%. Нашата икономика харчи от 5 до 7 пъти повече енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт в сравнение със страните от ЕС. У нас повече от половината първична енергия се губи в процесите на преобразуване и пренос. И това е резултат основно от големия дял на електричеството в потреблението на енергия при домакинствата.

В страните, където газификацията е масово разпространена, този проблем не съществува. Неслучайно 70% от европейските домакинства използват природен газ и за отопление, и за готвене, и за подгряване на вода. При доставката на природен газ практически няма никакви загуби на енергия, докато при електрическата енергия ползваме едва около 20-25% от полезната енергия, която се влага в началото на електроенергийната система.

Освен това природният газ е и най-ефективният инструмент за редуциране на отделените фини прахови частици в големите градове, което допринася за подобряване на качеството на въздуха в населените места.

От МЕ дадоха старта на програма DESIREE, която предвижда целево подпомагане на битовите потребители. Как домакинствата ще бъдат насърчени в процеса на газификация на жилищата?

Проектът DESIREE Gas ще подпомогне битовата газификация. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, както бе обявено, е в размер на 10 милиона евро, като се прогнозира 20 000 домакинства в България да се възползват от грант по проекта. Финансовите средства се отпускат от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Какво включва инвестицията, от която те ще бъдат приспадани отпусканите средства по програмата?

Размерът на грантовото финансиране може да достигне 1200 евро за едно домакинство, но трябва да е 20 %от допустимите по проекта разходи. Те включват почти всичко, което формира първоначалната инвестиция за газификацията на едно домакинство, а именно проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, газови уреди и оборудване.

Какво домакинствата трябва да направят, за да бъдат одобрени за това финансиране, какви са стъпките?

Необходимо е кандидатът, желаещ да се възползва от грантовото финансиране, да подаде заявление за присъединяване и за безвъзмездна помощ в клиентския център на газоразпределителното дружество в своя град. Всичко друго след това е грижа на газоразпределителното предприятие. Ние сме основен партньор на ЕБВР в този проект. Заявлението може да се предостави на хартия или по електронен път на определения за това имейл адрес на газоразпределителното дружество.

Механизмът на проекта е изключително улеснен за кандидатите, без бенефициентът да се ангажира с каквото и да било по този процес. Негова отговорност е само да се възползва от предимствата на синьото гориво

Друга отличителна черта на проекта е максималната прозрачност на усвояването на средствата. Кандидатът има възможност сам да избере изпълнителя на инсталацията, както и оборудването. Това гарантира получаването на най-добрите възможни условия, формирани в естествена пазарна конкуренция. Целият процес на газификация подлежи на постоянен мониторинг и контрол както от страна на газоразпределителното дружество, така и от страна на Министерство на енергетиката.

Говорим за енергийна ефективност. Какви биха били енергийните спестявания в резултат от газификацията на тези домакинства?

Както вече споменах, очаква се от проекта да се възползват минимум 10 000 български домакинства. На тази база е изчислен минималният ефект от реализацията на проект DESIREE, който се очаква да бъде в размер на 142 000 мегават часа еквивалентни икономии на електрически мощности годишно и допълнително около 70 000 мегават часа  икономии на година от заменени мощности от дърва, въглища и нафта. Проектът осигурява специфични икономии от 213 киловаат часа за 1 евро от безвъзмездната помощ при среден икономически живот на оборудването от 15 години, което е изключително висок показател на ефективност.

А какви са финансовите измерения на тези спестявания?

Във финансов план се очаква минималните годишни икономии за домакинствата да се равняват общо на приблизително 1,5 милиона евро. Да не забравяме, че природния газ винаги е бил и остава най-икономичният енергоизточник, като в момента цената на получената от природния газ енергия е с 57% по-ниска от тази на електроенергията. Всяко газифицирано домакинство от години насам намалява драстично тежестта на енергийните разходи в семейния бюджет.

Споменахте и екологичния ефект. Какъв би бил той, тъй като замърсяването на въздуха е също сред проблемите в големите градове?

Очаква се при реализацията на проект DESIREE да бъдат намалени емисиите на парникови газове с приблизително 70 000 тона въглероден диоксид годишно или повече от 1 милион тона въглероден диоксид за икономическия живот на оборудването. Основна полза е намаляването на потреблението на енергия и емисиите на въглероден диоксид именно в областта на жилищния сектор у нас, което значително ще подобри качеството на живот в най-урбанизираните райони на страната. Безспорно ще се насърчават най-ефективните технологии и ще се подпомогне преминаването от въглеродно интензивни източници към по-нискоемисионния природен газ.