За цялата минала 2019 година „зеленият ефект“ от използването на природен газ на териториите, стопанисвани от Овергаз, е следният:

– Избегнато е емитирането на 1 308 тона прахови частици,
– Серните оксиди са с 11 653 тона по-малко,
– Азотните оксиди са намалели с 342 тона,
– Парниковите газове са с 412 525 тона по-малко.

Вие знаете, уважаеми колеги, че синьото гориво е с доказан ефект върху чистата околна среда. За разлика от други енергоизточници, при използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.

Сериозните резултати са постигнати благодарение на разумния избор на всички потребители на природен газ в бита, индустрията и обществено-административния сектор.