Чрез своята дейност Овергаз допринася съществено за подобряване качеството на атмосферния въздух в 33 общини в страната. Газификацията е доказана екологична мярка с висок потенциал за икономически ефективно намаляване на емисиите на вредни вещества и парникови газове в населените места. Прилагането й директно решава проблемите с емисиите на ФПЧ2,5 и ФПЧ10, които се явяват основни замърсители на атмосферния въздух в населените места, и създава условия за по-здравословен живот и повишаване комфорта на населението.
Чрез замяната на твърдите и течни горива с природен газ през 2022 г. е избегнато отделянето на

18 328 тона вредни емисии в това число:

• 3 185 тона серни оксиди
• 748 тона азотни оксиди
• 2 404 тона летливи органични съединения
• 10 339 тона въглероден оксид
• 1 652 тона фини прахови частици

което е допринесло за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общините.

Компанията допринася за решаване и на проблемите на климатичните промени. Природният газ е енергоносителят с най-нисък емисионен коефициент на въглеродни емисии и затова замяната на твърдите и течни горива и електроенергията с природен газ е ефективно средство за декарбонизация. Поради използването на лигнитни въглища при производството на над 40% от електроенергията в България, един киловатчас електроенергия има два пъти по-висок емисионен въглероден фактор от природния газ. Въглеродният емисионен фактор на електроенергията е по-висок и от този на въглищата в България.

В резултат на замяната на традиционните горива и електроенергия, през 2022 година е избегнато емитирането на 394 303 тона парникови газове.

Газификацията е една от най-подходящите мерки за повишаване на енергийната ефективност при първичното и крайно потребление. Природният газ е първичен енергоносител, който директно достига до крайните потребители. С това се избягват загубите при преобразуване, пренос и разпределение, които при използването на електроенергия надхвърлят 75%.

Едновременно с това дейността на компанията допринася за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители. При газификацията се заменят нискоефективните горивни котли и печки с кондензационни газови котли с енергийна ефективност 99%, в резултат на което през изтеклата 2022 г. са реализирани спестявания на:

• 472 272 MWh крайна енергия;
• 671 107 MWh първична енергия.