Програма DESIREE Gas осигурява до 30% безвъзмездно финансиране от допустимите разходи за газификация. От 2016 г. до настоящия момент са кандидатствали и получили одобрение близо 6 хиляди клиенти на „Овергаз Мрежи“. Така компанията се превръща в първенец.

В детайли за нея ни разказва Пламена Георгиева от направление „Обслужване на клиенти“. Какъв е процесът на кандидатстване, какъв е ръстът на клиентите на компанията чрез програмата и какви са резултатите – четете в следващите редове.

Пламена, разкажи ни за програмата DESIREE Gas. Каква е нейната цел?

Основната цел на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ в България“ (Проект DESIREE GAS) е чрез газоразпределителните дружества да се осигурят ефективни механизми за подкрепа на газификацията на българските домакинства. Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Програмата подпомага преминаването от въглеродно интензивни източници на енергия за бита към по-благоприятния природен газ. Поради това, важна полза от програмата е намаляването на потреблението на енергия и емисиите на въглероден диоксид в жилищния сектор на България.

Общо еквивалентните икономии на електричество се оценяват на около 142 000 МВтч на година, както и допълнителни икономии на енергия от 70 000 МВтч на година, чрез заместване на въглища, биомаса и масло с природен газ, дължащи се на по-високата ефективност на изгаряне.

Какъв е размерът на финансирането? Какво покрива?

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 2347 лв. на домакинство, като тази сума включва 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Програмата покрива до 30% от разходите, свързани с проектиране и изграждане на газова инсталация; закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на избраното газово оборудване.

Недопустими по проекта са разходите за технически надзор, ДДС и уреди за готвене.

Кои са основните ползи от DESIREE GAS за домкинствата от една страна и за нашата компания – от друга?

Основни ползи за домакинствата са изразяват в това, че клиентът усвоява гранта директно, без да прибягва до кредитни институции, което повишава атрактивността на продукта „газификация“. Също така, допустимото оборудване по проекта предлага голямо разнообразие от газови уреди, периферия и системи за отопление. Допустими са и по-ниско ефективни и евтини газови уреди като конвекторите, което дава възможност за усвояване на сегмента от клиенти с по-висока чувствителност към цената на първоначалната инвестиция.

Не на последно място проект „DESIREE“ има ясно дефинирани критерии относно допустимите фирми инсталатори, което е предпоставка за по-високо качество на изгражданите инсталации.

Оперативният резултат от реализацията на проекта е 870 хил. лева печалба без отчитане на приходите от разпределение и снабдяване на природен газ на присъединените по проекта клиенти. Допълнителен икономически ефект към посочената печалба от проекта е и увеличаване на продажбите на нелицензионните услуги на „Овергаз Мрежи“ (проектиране, изграждане, доставка и монтаж на уреди и др.), както и на услугите на други компании в групата („Овергаз Техника“, „Овергаз Капитал“ и др.)

Какви са резултатите до момента? Колко домакинства са се възползвали от програмата?

От продуктивния старт на проект DESIREE през 2016 г. до настоящия момент са кандидатствали и получили одобрение 5796 потенциални клиенти на „Овергаз Мрежи“. През втората година от реализацията на проекта (2017 г.) е отчетен ръст от приблизително 130% на броя присъединени, спрямо темповете от 2016 г., а през 2018 г. се бележи ръст от 53% спрямо 2017 г.

От началото на 2019 г. до октомври са кандидатствали 2676 броя клиенти. До края на годината са планирани още 230 броя.

Всички, които кандидатстват ли са одобрени? На какъв принцип става?

Всички клиенти отговарящи на основните критерии за допустимост, са получили одобрение, а именно кандидатстващият да бъде физическо лице и собственик на имота, който ще се газифицира. Също така имотът трябва да е на изградена газоразпределителна мрежа и да се обитава, т.е. нови жилища и жилища с ТЕЦ не са допустими.

Какъв е процесът на кандидатстване? Как протича?

Началният етап на кандидатстване е клиентът да посети клиентски център на Овергаз за разяснение на условията на програмата и необходимите документи за кандидатстване. На този етап трябва да се определи допустим ли е кандидатът по DESIREE. При подписани и приложени всички документи, а именно актуална сметка за електрическа енергия, документ за собственост и оферта от избран допустим инсталатор, заявлението се подава по електронната поща към Министерството на енергетиката за становище. След получено одобрение на бенефициента се стартират строително-монтажните работи на имота, който ще се газифицира, като крайният срок за изпълнение са 60 календарни дни.

Колко време отнема кандидатстването по програмата?

Периодът от подаване на документите в клиентски център на Овергаз до получаването на одобрение от страна на Министерството на енергетиката отнема 5 работни дни.

Какъв е крайният срок на програмата, кога приключва? В какъв срок се изпълнява?

Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2020 г. Периодът на реализация на проекта обаче може да бъде съкратен при изчерпване на наличната безвъзмездна финансова помощ преди крайната дата, както и да бъде удължен при наличие на допълнителен ресурс на грантови средства, осигурен от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Очакванията са при актуалните условия на проекта в рамките на крайния срок безвъзмездна финансова помощ да не бъде изчерпана.