Овергаз Мрежи АД заслужи с работата си международния сертификат за качество ISO 9001:2015. Документът гарантира, че компанията изпълнява най-високите изисквания към системите на управление, че демонстрира живата си способност да предоставя непрекъснато високо качество на продукта/услугата си, че удовлетворява клиентските и нормативните изисквания и непрекъснато усъвършенства процесите си.

Стандартът ISO 9001 се основава на следните основни принципи, които правят компаниите успешни: насоченост към клиента, лидерство, приобщаване на персонала, процесен подход, непрестанно подобряване на работата, решения, основани на доказателства, управление на взаимоотношенията.

Преди да се произнесат, одиторите на Овергаз Мрежи – Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch, проведоха интервюта, провериха щателно документацията и записите на компанията, както в централния офис в столицата, така и в клиентските и сервизни центрове из страната. Експертите откриха пълно съответствие с ISO 9001.

Международният сертификат за качество обхваща лицензионните дейности на компанията разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител и е ще е валиден до края на 2022 година, след което ще последва нов одит.