КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за месец януари – „А кому беше нужно увеличението за декември 2023 г.?“ – Добромир С.

Най-общо казано, независимо дали става дума за увеличение или за намаляване на цената, това става ежемесечно с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по искане на обществения доставчик („Булгаргаз“). През всички години от 1990 г. досега подходът към електрическата енергия е протекционистичен, със силна регулация и изкуствено поддържана ниска цена за бита. Регулирането става само веднъж годишно, на 1 юли, което позволява предвидимост в консумацията, в плащанията, в планирането на семейния бюджет и т.н. За разлика от електрическата енергия, която на теория е борсова стока, природният газ се третира според движението на цената на европейската борса TTF, вземат се предвид цените по договорите, които е сключил „Булгаргаз“. Механизмът на „искане“ и „одобряване“ на цената не е прозрачен за потребителите. Разбираемо е, че у Вас и у много други потребители остава усещането за произволност във вземането на решенията. За съжаление, хиляди българи неправилно смятат, че самите газоразпределителни дружества, каквото е и „Овергаз Мрежи“ АД, участват в процеса на „поскъпването“ или „поевтиняването“ на природния газ. С оглед на обективната истина трябва да отбележим, че „Овергаз Мрежи“ АД работи на непроменени цени за газоразпределение и снабдяване от 2019 година досега.

Какво означава „РСД Бит, дебитно известие“, което се появява във фактурата? – Силвия К.

Съкращението „РСД“ означава „разпределение, снабдяване, доставка“. Един от компонентите във фактурата отразява разходите за достъп до газопреносната мрежа (разходи за резервиран годишен, тримесечен, месечен и дневен капацитет) и се изчислява като среднопретеглена прогнозна цена в лева за 1000 куб. метра за тримесечен период. Тази цена се определя от „Булгартрансгаз“, на всеки 3 месеца се извършва изравняване между начислените и реално направените разходи за резервиран капацитет. При наличие на разлика се издава коригиращ финансов документ по горепосочения компонент – дебитно или кредитно известие. Обикновено прогнозната цена е много близо до реалната и разликата е минимална.

Монтирани са ни нови броячи с дистанционно отчитане от вчера. Екранът не изписва нищо… има ли вариант да следим потреблението си както на старите, или само на фактура ще виждаме какво сме изразходвали? – Валентина В.

На практика новите разходомери дават възможност за прецизно проследяване на потреблението. От трите бутона, които виждате, трябва да натиснете средния бутон с форма на „квадратче“ – така се активира дисплеят. Той има определено време на работа, след което отново се самоизключва. С този бутон Вие може да следите потреблението на Вашето домакинство през какъвто желаете интервал, т.е. разликата в показанията, например за 24 часа, е разходът, който имате.

*В текста е запазена оригиналната формулировка на въпросите, направени са минимални граматични корекции.