Цената на енергията в България е един от най-често обсъжданите въпроси, когато се говори за стандарт на живот. За голяма част от хората тя е просто скъпа, сравнявайки я с остатъка от месечните си доходи след плащането на битовите сметки. На практика твърдения като „енергията в България е скъпа” или „енергията в Европа е много по-евтина” обикновено не са подкрепени от обективни факти.

Сред един от основните проблеми, когато се говори за цена на енергията и най-вече на природния газ, е липсата на информация за това как точно се образува тя. Разясненията по-долу биха могли да дадат известна яснота по този въпрос.

Цената на природния газ, която заплащат потребителите в България, се образува от лицензирано за съответен град или регион газоразпределително дружество (ГРД). Тази цена се определя съгласно Закона за енергетиката, Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията към нея.

Крайната цена на природен газ за битови потребители включва следните компоненти:

  • Цена за доставка на природния газ. Доставките на природен газ могат да бъдат от внос или от местен добив. Цената за доставка от внос се образува като към цената на газа като ресурс/ продукт се добави цената за транспортиране от находището до началото на националната газопреносна мрежа в България (границата на страната). При местния добив цената за доставка е цената на ресурса/продукта природен газ, без цена за транспортиране;
  • Цена за пренос (вид транспорт) на природен газ по газопреносната мрежа. Тази цена покрива разходите на държавното дружество Булгартрансгаз ЕАД (преносното предприятие) за транспортиране на природния газ през преносната мрежа с високо налягане до входовете на съответните регионални/градски газоразпределителни мрежи, опериращи със средно и ниско налягане;
  • Цена за разпределение (вид транспорт) на природен газ по газоразпределителната мрежа на газоразпределителните дружества. Тази цена покрива разходите за транспорт на природния газ по изградената газоразпределителна мрежа от лицензираното дружество в съответния регион или град;
  • Цена за снабдяване с природен газ. Тази цена покрива разходите на лицензираното дружество за инкасиране и фактуриране на природния газ.

Диаграмите по-долу представят (най-общо) пътят на природния газ от внос (фиг. 1) и от местен добив (фиг. 2) до крайния потребител:

Фиг. 1: Пътят на природния газ от внос до крайния потребител

Фиг. 1: Пътят на природния газ от внос до крайния потребител

Фиг. 2: Пътят на природния газ от местен добив до крайния потребител

Фиг. 2: Пътят на природния газ от местен добив до крайния потребител

 

Природният газ от местен добив може да бъде насочван и директно към газоразпределителна мрежа, при условие че се добива в близост до територията за разпределение. Така би се избегнала цената за пренос по газопреносната мрежа.

Темата за образуването на цената на природния газ може да бъде допълнена с още информация и подробности, които можете да намерите в някои от следващите ни постове.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.