Предимствата на природния газ (икономически, технологични и екологични) доведоха до сравнително бързо нарастване на потреблението му през последните тридесет години в световен мащаб.

Кратък преглед на световното търсене на природен газ

През 2011 година бе отчетен спад в търсенето на природен газ в Европа, по- висок в сравнение с 2009 година, когато всички последици от световната икономическа криза се усетиха напълно (фиг. 1). Успоредно с това почти всички континенти, с изключение на Европа, регистрираха увеличение на търсенето на природен газ с 2,2% спрямо предходната година (потреблението в Китай е нараснало с 21.5%, в Япония с 11.6% и в Канада с 10.3%).

Фигура 1

Въпреки регистрирания спад през 2011 година, световното търсете на природен газ се очаква да нарасне значително през следващите години, тъй като все повече страни се ориентират към използването на екологично чисти горива, които да отговарят на бъдещ икономически растеж и успоредно с това да се намалят вредните емисии. Ползите за околната среда на природен газ са ясни. Природният газ отделя 43% по-малко въглеродни емисии от въглищата и 30% по-малко емисии от нефт, за всяка освободена единица енергия. Така например при замяната на 1 тон дизелово гориво с природен газ, отделяните въглеродните емисии се намаляват от 3 095 кг/ годишно на 2 220 кг/ годишно или с приблизително 30%.

Много от най- бързо развиващите се пазари на газ, са в бързо развиващите се икономики в Азия, особено Индия и Китай, Близкия Изток и Южна Америка. Това са икономики, които целят да достигнат баланс между качеството на въздуха и жизнения стандарт.

Състояние на газовия пазар в България.

Русия е водещ доставчик за Европа. Руският природен газ е основен източник за България от 1974 г., а основният участник на българския газов пазар е „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Той притежава 100% от акциите на обществения доставчик на газ „Булгаргаз” ЕАД и на комбинирания оператор на преносната система и подземното газово хранилище (ПГХ „Чирен”) „Булгартрансгаз” ЕАД.

По-голямото количество от употребявания в България природен газ се внася от Русия. Около 85% от вътрешното потребление на страната се задоволява с руския газ и 15% от производството на петрол. Местното производство идва от Черно море, пристанище Варна.

Общият внос на природен газ в България, за 2011 г. възлиза на  2 811 112 хил. м3, което е с 6.1% повече от реализирания внос през 2010 г., като вносът от „ОВЕРГАЗ ИНК“ АД е 1 424 000 хил. м3.

Общото потребление на природен газ в страната през 2011 г. е в размер на 2 994 040 хил. м3, в т.ч. 2 978 210 хил. м3  е потреблението от секторите в икономиката. Потреблението на природен газ в страната през 2011 г. и 2010 г., по сектори от икономиката, е показано на Фигура 2.

Фигура 2

Източник: Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката

Видно е, че и през 2011 г. основни потребители на природен газ са търговските дружества от сектори Енергетика и Химия, чието общо потребление възлиза на 1  960 511 хил. м3 или 65% от общото потребление в страната.

Като цяло, потреблението на природен газ през 2012 година, спрямо 2011, бележи лек спад. На Фигура 3 е представено потреблението на природен гад от секторите в икономиката през 2012 година, спрямо това през 2011 година.

Фигура 3

Източник: Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката

Очаквайте скоро и втора част от анализа на Теодора Чанева.

Teodora ChanevaТеодора Чанева е специалист в процес „Развитие на пазара” в Овергаз Инк. Тя се присъединява към екипа на Овергаз през 2011 година. Има бакалавърска степен „Бизнес икономика”, със специализация „Маркетинг” и магистърска степен по “Международни икономически отношения”, със специализация „Международен бизнес”  от УНСС .