Разпределение на природен газ в страната

До момента са предоставени регионални лицензии на няколко различни компании, като повечето от раздадените локални лицензии са на дъщерни дружества на „Овергаз Инк.” АД.  На Фигура 4 е показан пазарния дял, в проценти, през 2012 година на най- значимите газоразпределителни компании в страната.

Фигуря 4

: Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката

Както се вижда от Фигурата 4, най- голям пазарен дял в страната има компанията Овергаз (61.60%), която е лидер в разпределението и снабдяването с природен газ в страната ни, чрез петте си дъщерните газоразпределителни дружества. Овергаз е водеща компания в разработването и предоставянето на инфраструктурни услуги на българския пазар с приоритет в областта на газификацията.

Развитие на пазара на природен газ в България

Разнообразяването на източниците и маршрутите за доставка на природен газ е важно за националната сигурност и енергийната независимост на страната, елемент на които е и възможното изграждане на терминали за втечнен и за сгъстен природен газ, включително чрез участието на България в проекти на съседни страни.

Краткосрочните инвестиционни мерки, които трябва да бъдат незабавно изпълнени с оглед гарантиране на газовата сигурност, са тестване на реверсивните връзки и изграждане на междусистемни връзки със съседните страни, разширяване на капацитета за съхранение на природен газ и за дневен добив до необходимата за покриване на потреблението степен, преговори за нови договори с Руската федерация.

2013-а – годината на газовите връзки за България

Като цяло, регионът на Централна и Източна Европа се характеризира с високо равнище на зависимост от внос на нефт и газ, фрагментирани пазари и липса на междусистемни връзки между съседните държави.

От гледна точка развитието на газовия пазар в ЮИЕ значението на България за региона е свързано с добре развитата й газопреносна система с форма на пръстен, която в следващите години ще бъде допълнително свързана, посредством изграждане на нови междусистемни газови връзки с Гърция, Румъния, Турция и Сърбия.

В последните години България се превърна в изключително интересна дестинация за газовите трасета, търсещи път към Европа.

В периода 2013– 2015 г. се очаква да бъдат изградени и да влязат в експлоатация междусистемни връзки със съседните на България страни- Турция, Гърция, Румъния и Сърбия. Те ще подпомогнат стабилното развитие на общ либерализиран конкурентен газов пазар и ще бъдат ключов елемент в използването на източници за диверсификация не само за страната ни, но и за региона на Югоизточна Европа. Така освен по-голяма сигурност потребителите ще получат и по-голяма конкуренция на пазара на природен газ, което може да доведе до по-благоприятни цени.

Прогнози

На Фигура 5 е представена кривата на търсенето на природен газ в Западна Европа. Ако се проследят нейните стойности, ясно може да се забележи, че търсенето в Западна Европа през 2006 г. е малко под 425 млрд. куб. м..

Фигура 5

Историческо и прогнозно търсене на газ в Европа. Източник: BP Statistical Review, ENI

По данни GRIP of ENTSOG , през 2011 година страните от ЕС са внесли 380 млрд. м3 или 62% от природния газ, като се предвижда през 2021 година делът на вноса да достигне 78%.

Същевременно прогнозата на BP Statistical Review, ENI предвижда, че търсенето ще  достигне стойности от 500 млрд. куб. м между 2010 г. и 2015 г., 600 млрд. куб. м, между 2020 и 2025 г. и около 650 млрд. куб. м до 2030 г.. Това ще ускори развитието на газовата инфраструктура и ще увеличи скоростта на консумация на природен газ в страната.

Базовият сценарий за очакваното търсене на природен газ,  изготвен от „Булгартрансгаз” ЕАД,  за периода  2013- 2022 година е показан на Фигура 6.

Фигура 6

Източник: „Булгартрансгаз” ЕАД

Като цяло, според прогнози на Международната енергийна агенция, подкрепени с изследвания на научни институции в това число и български, потребностите от енергия и в частност енергийни ресурси в света ще нараснат с 30 %, а емисиите на СО2 – с 32 % в периода от 2010 до 2020 г. при сегашния сценарий за развитие на енергийния отрасъл.

Teodora ChanevaТеодора Чанева e eксперт в процес „Развитие на пазара” в Овергаз Инк. Тя се присъединява към екипа на Овергаз през 2011 година. Има бакалавърска степен „Бизнес икономика”, със специализация „Маркетинг” и магистърска степен по “Международни икономически отношения”, със специализация „Международен бизнес”  от УНСС .