Макар и със закъснение, през февруари 2013 г. с приемането на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) задължителното отчитане на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания до 30 юни 2012 г. беше отменено. Междинните индивидуални цели за енергийни спестявания бяха трансформирани в индикативни т. е. незадължителни.

2012 година беше предизборна, каквато може би ще бъде и 2013 г. и беше недопустимо да се допусне повишаване на цената на електроенергията с още една добавка за енергийна ефективност.

България е една от осемте страни в ЕС, които прилагат схема за индивидуални задължения за енергийни спестявания. Съгласно чл. 10 от ЗЕЕ националната цел беше разпределена между търговци с енергия, собственици на публични сгради с над 1000 кв.м разгъната застроена площ и собственици на промишлени системи с годишно потребление над 3000 MWh .

82,1% от националната цел от 7291 GWh е разпределена между част от задължените лица. Основната част от тези задължения 63,7%  са разпределени на търговците на енергия, като независимо от изискването на наредбата за определяне на целите бяха поставени само на търговците на енергия с над 75 GWh годишни продажби на крайни клиенти.

От началото на тази година е в сила нова директива за енергийна ефективност 2012/27/ЕО с която от 2014 г. ще се въведат нови по-тежки задължения за енергийна ефективност на всички търговци или дистрибутори на енергия в размер на 1,5% от годишните продажби на енергия. Неизпълнението на тези цели е твърде възможно да доведе до въвеждането на нова добавка за енергийна ефективност към цената на електроенергията.

Още през 2011 г. Европейската комисия отчете, че при настоящата практика, с предприетите стъпки за изпълнение на енергийните спестявания, ЕС би постигнал само половината от поставеното като своя цел 20% енергийни спестявания. При нас, както в ЕС, има рязък спад на емисиите от парниковите газове благодарение на икономическия спад. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през последните две години отбелязаха такъв ръст, че се чудим как да ограничим производството им.

В отчета на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за изпълнението на втория тригодишен план за действие са разгледани целите и изпълнението на индивидуалните цели на задължените лица по чл. 10 от ЗЕЕ собственици на сгради с над 1 000 м2 РЗП, промишлени системи с над 3 000 MWh годишна консумация на енергия и търговци на енергия с продажби на над над 75 MWh енергия.

Вторият тригодишен план за действие обхваща периода 2011 – 2013 г. и формулира междинна индикативна цел за този период в размер на 4 860 GWh.

Изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания от задължените лица – собственици на публични сгради

Задължените собственици на над 5500 сгради публични сгради са разпределени както следва – 243 общини, 28 области и 15 ведомства. Тяхната цел до 2016 г. е постигане на 521 GWh спестена енергия годишно, което представлява 7,1% от националната цел.

Оценката на постигнатите и очакваните резултати е направена въз основа на постъпилата от задължените лица информация за изпълнени през 2012 г. ЕСМ:

  • Очакван ефект от изпълнените през 2012 г. мерки – 80,3 GWh/год.

Това е около 30,8% от междинната индикативна цел от 260,5 GWh до 2013 г. През периода 2008-2011 г. обаче, собствениците на сгради са постигали близо 630 GWh/г. икономии на горива и енергии, което означава реално очаквано преизпълнение на крайната цел до 2016 г. от този тип задължени лица.

Изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания от задължените лица в сектор Индустрия

В утвърдения от МС поименен списък на задължените лица , фигурират общо 297 промишлени системи /ПС/. Според подадените отчети резултатите от изпълнението на ЕСМ през 2012 г. са очаквана икономия на енергия от задължени и незадължени ПС – 74,35 GWh/год.

Общата индивидуална цел на задължените собственици на ПС, която трябва да бъде постигната до 2016 г. възлиза на 839,15 GWh/год. Декларираните спестявания през 2012 г. представляват около 9% от общата цел на промишлените системи и 18% от междинната индикативна цел до 2013 г.

Изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания на търговци с енергия – задължени лица по чл. 10, ал.1, т.1 от ЗЕЕ

Търговците с енергия имат най-голяма цел за постигане на енергийни спестявания. Към настоящия момент в страната са идентифицирани петдесет и двама търговци с енергия, отговарящи на горните условия, като някои от тях оперират с повече от един вид горива и енергии.

Вторият тригодишен план за действие обхваща периода 2011 – 2013 г. и формулира междинна индикативна цел за този период в размер на 4 860 GWh.

Изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания от задължените лица – собственици на публични сгради

Задължените собственици на над 5500 сгради публични сгради са разпределени както следва – 243 общини, 28 области и 15 ведомства. Тяхната цел до 2016 г. е постигане на 521 GWh спестена енергия годишно, което представлява 7,1% от националната цел.

 

Очаквайте скоро и втората част от анализа на Георги Базаджиев.

 

Georgi Bazadjiev

Георги Базаджиев започва работа в Овергаз през 2000 г. като главен специалист и началник отдел в дирекция „Екология и устойчиво развитие”. От 2007 г. е началник отдел „Енергийна ефективност”, а от 2010 е ръководител проект „Енергийна ефективност” Овергаз Инк. В системата на Овергаз участва в разработката на проектите за използване на компресиран и втечнен природен газ и четирите проекта по механизма „Съвместно изпълнение” на протокола от Киото. Координатор и ръководител е на проектите на Европейския делови конгрес „Синьо гориво” и „Интегрирани енергоефективни решения”. В момента отговаря за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на дъщерните дружества.

Председател е на комитет „Устойчиво развитие” на „Българската асоциация Природен газ”.

Автор е на много публикации и доклади в областта на устойчивото развитие и енергийната ефективност.